Batist Medical Group
Germany
Batist Medical Deutschland
Austria
Batist Medical Austria
Poland
Batist Medical Polska
Czech Republic
BATIST Medical a.s.
Slovakia
Batist Medical SK, s.r.o.

Odpowiedzialność społeczna

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje nie tylko aspekty ekonomiczne oraz ekologiczne, lecz również kwestie społeczne. W dzisiejszym środowisku globalnego biznesu pojawiły się problemy społeczne związane z przestrzeganiem podstawowych praw cywilnych oraz praw człowieka, ze zgodnością z prawami zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ze stanem naszego środowiska. Istotnym sposobem wspomagania zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie przestrzegania kluczowych zasad odpowiedzialności społecznej przez cały łańcuch dostaw produktów.

Firma OneMed zainicjowała program zapewniający wytwarzanie oraz dostawę produktów dla swoich klientów zgodnie z międzynarodowymi kodeksami, w tym Konwencjami MOP, Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka, jak również prawem pracy oraz legislacją odnoszącą się do bezpieczeństwa i higieny pracy w kraju wytwórcy. Szczególną wagę przykłada się do warunków, w których wytwarzane są markowe produkty firmy OneMed.

Ogólne zamierzenia firmy OneMed w kwestiach odpowiedzialności społecznej zostały wyrażone w oświadczeniu o Polityce Odpowiedzialności Społecznej Spółki (OSS). Polityka została dalej poszerzona o Kodeks Postępowania opisujący bardziej szczegółowo przestrzegane przez OneMed zasady odpowiedzialności społecznej.Od wszystkich dostawców OneMed wymaga się zgodności z wymogami odpowiedzialności społecznej OneMed oraz podpisania Kodeksu Postępowania. Weryfikacja zgodności jest przeprowadzana poprzez ocenę wypełnianych kwestionariuszy oceny własnej oraz audyty OSS.

Zrównoważony rozwój jest kompleksowym zagadnieniem i często potrzeba czasu na osiągnięcie rezultatów. Firma OneMed w porozumieniu z dostawcami zainicjowała stały proces udoskonalania, który krok po kroku będzie eliminował potencjalny brak zgodności oraz zabezpieczy społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw.

We use cookies to improve your website experience. By continuing to browse this site, you consent to the use of cookies. More information